• verzending door heel Nederland, 6,95,-
 • levertijd 1-3 werkdagen
 • beste kwaliteit zijdebloemen
 • Betaal veilig via IDEAL of bancontant

Algemene voorwaarden Daisy`s Bloem & Deco

Definities

 1. Daisy`s Bloem & Deco: gevestigd te Vianen onder KvK nr. 83031294.
 2. Klant: degene met wie Daisy`s Bloem & Deco een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Daisy`s Bloem & Deco en een klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Daisy`s Bloem & Deco.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Privacy 

 1. De overeenkomst met de Klant wordt onder andere voor administratieve verplichtingen gearchiveerd.
  De Klant kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij Daisy's Bloem & Deco opvragen.
  Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Aanbiedingen en offertes

 1. Een offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld.
 2. Als de klant een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt vervalt de offerte.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een offerte of aanbieding behoudt Daisy`s Bloem & Deco zich het recht voor de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Daisy`s Bloem & Deco slechts, nadat de klant deze schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Daisy`s Bloem & Deco hanteert zijn in euro`s, zijn uitgezonderd van BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, reis- verzend- of transportkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Daisy`s Bloem & Deco hanteert voor zijn producten of diensten kan te allen tijde wijzigen.
 3. kostprijzen van producten die Daisy`s Bloem & Deco niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging, tenzij de verhoging gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Indien partijen tot een totaalbedrag zijn overeengekomen is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs hebben vastgesteld.

Betalingen

 1. Daisy`s Bloem & Deco mag bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient binnen 7 dagen na factuurdatum de betaling te hebben voldaan.

Gevolgen niet tijdige betaling

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Daisy`s Bloem & Deco gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet handelstransacties en de wettelijke 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Daisy`s Bloem & Deco zijn verplichtingen opschorten totdat de klant zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Retour en retourkosten

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt.
 • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals verse bloemen.
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt.
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 • Het product geen deel uitmaakt van een abonnement of wordt verhuurd.
 • het product geen digitale aankoop is.
 1. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsplicht te retourneren aan Daisy`s Bloem & Deco.
 2. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht willen wij vragen dit via het kopje contact aan ons te laten weten. 
 3. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument tenzij deze bij levering niet heel of compleet is aangekomen.
 4. Deze beschadiging dient zo spoedig mogelijk (uiterlijk 2 dagen na ontvangt) via foto te worden gecommuniceerd naar Daisy`s Bloem & Deco.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Daisy`s Bloem & Deco blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen.
 2. Tot die tijd kan Daisy`s Bloem & Deco zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Daisy`s Bloem & Deco een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Daisy`s Bloem & Deco het recht om een schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 5. Digitale producten blijven ten alle tijde eigendom van Daisy's Bloem & Deco, doorverkopen is absoluut niet toegestaan.

Levertijd

 1. Daisy`s Bloem & Deco hanteert een geschatte levertijd van 1 tot 5 werkdagen (geleverd door DHL)
 2. De door Daisy`s Bloem & Deco opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden:
 • Brand
 • Ontploffing
 • Waterschade
 • Diefstal
 • Schade en of breuk

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leverings- of ophaaldatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Daisy`s Bloem & Deco enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Daisy`s Bloem & Deco voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste wijze beschikbaar aan Daisy`s Bloem & Deco
 2. Indienen voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Daisy`s Bloem & Deco de betreffende gegevens.

Recht op ontbinding

 1. Daisy`s Bloem & Deco heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Daisy`s Bloem & Deco kennis heeft genomen van omstandigheden die hen goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan uitoefenen.
  Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën, ziekte en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Daisy's Bloem & Deco opgeschort.
  Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Daisy's Bloem & Deco onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Daisy's Bloem & Deco bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Daisy's Bloem & Deco bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Abonnementen en verhuur

 1. Een klant die gebruik dient te maken van een bloemenabonnement heeft het recht ten alle tijden het abonnement op te zeggen, de klant dient wel het laatst betreffende bloemstuk of bloemstukken te betalen.
 2. De klant kan bij verhuur met eigen vazen enkel een voorkeur geven in kleur en vorm, specifieke wensen kunnen doorgegeven worden, maar worden niet verzekerd.
 3. Daisy`s Bloem & Deco zal regelmatig via sociale media kanalen laten weten welke bloemstukken beschikbaar zijn. De klant dient hier zelf een voorkeur van door te geven, dit kan via de sociale media kanalen, daisysbloemendeco.nl/contact of via info@daisysbloemendeco.nl.
 4. Wanneer er geen voorkeur voorafgaand de nieuwe wissel is doorgegeven wordt er een willekeurig bloemstuk geleverd of dient opgehaald te worden. De klant ontzegd hiermee zijn recht op voorkeuren.
 5. De gehuurde bloemstukken dienen compleet, zonder schade of breuk terug afgegeven te worden aan Daisy`s Bloem & Deco.
 6. Bij het niet terug leveren van de bloemstukken (diefstal) zal een aanklacht worden ingediend of aangifte worden gedaan
 7. Worden de bloemstukken niet compleet of met schade en/of breuk teruggegeven worden de kosten verhaald op de huurder.
 8. Een abonnement kan voor bepaalde tijden gehuurd worden:
 • 1x per maand
 • Om de maand
 • 1x in de 3 maanden
 1. De klant dient de bloemstukken zelf op te halen en terug af te leveren of kan er voor kiezen deze te laten bezorgen onder de betreffende bezorgingskosten.
 2. De klant dient bij aflevering een handtekening te zetten voor ontvangst en geeft hiermee akkoord het bloemstuk en/of bloemstukken in goede staat ontvangen te hebben.
 3. Daisy`s Bloem & Deco bezorgd enkel in en rondom Utrecht, heeft u twijfels over uw regio vraag dit dan na, dit kan via info@daisysbloemendeco.nl ,uiteraard kan ophalen in elk geval.
 4. De klant dient de kosten voor de huur ter plekke te betalen, dit kan via pin of contant of kan bedrijfsmatig via een factuur.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in December 2021